نمونه کارها

محصولات دیدینو - هدایای ویژه مناسبت های مذهبی و معنوی
تقویم سالیان خوش به همراه گلدان بتنی
محصولات دیدینو -تقویم مکعبی چوبی
محصولات دیدینو -جای کارت چوبی

جاکارتی چوبی

محصولات دیدینو -نظم دهنده سیم (چرمی)
محصولات دیدینو - پایه شیاردار تقویم و کارت
محصولات دیدینو-بازی فکری فلزی

بازی فکری فلزی

محصولات دیدینو -تقویم رومیزی پایه آجری