ترس-از-شکست

در کسب و کار ، ترس می‌تواند به بزرگترین دشمن ما تبدیل شود.

احساس ترس یکی از متداول ترین احساسات غریزی ای است که به عنوان یک انسان تجربه میکنیم.

 از دیدگاه روانشناسی، ترس واکنشی از مغز خزنده ماست (بخش بسیار ابتدایی مغز)؛ تاکتیکی برای حفظ و بقا که در برابر خطرات از ما محافظت می کند و گاهی نیز موجب ناتوانی ما برای اقدام کردن به کارها می شود.