هدیه سفر مظفرالدین شاه از فرنگ

به راستی که هدایای ما حتی میتوانند بر تاریخ و هنر یک مملکت نیز اثرگذار باشند!

در طول سالیان تحولات زیادی اتفاق افتاد و سینمای کنونی ایران شکل گرفت و امروزه ۲۱ شهریور ماه، روز ورود سینماتوگراف- هدیه تاثیرگذار مظفرالدین شاه- به ایران را بعنوان روز ملی سینما میشناسیم.