ادویه پاش

نمک و فلفل پاش

نمک و فلفش پاش، لازمه هر سفره ایرانی