نام اسپیکر آگوستیک اسپیکر آگوستیگ و ساعت چوبینوابان است و نام ساعت رومیزی چم زمان

نام اسپیکر آگوستیک اسپیکر آگوستیگ و ساعت چوبینوابان است و نام ساعت رومیزی چم زمان