اسپیکر آگوستیک و ساعت رومیزی چوبی

هدیه تبلیغاتی نفیس

اسپیک صدای موبایل را متمرکز و چندید برابر میکند و یک سِت رو میزی مناسب با ساعت تشکیل میدهد.