سازماندهی کننده لوازم روی میز

این محصول ترکیبی از یک تقویم دوست داشتنی چوبی به همراه ابزاری جهت سازماندهی کننده لوازم روی میز است.