تقویم ماهیانه سالیان پایدار

تقویم ماهانه، در ابتدای هر ماه جدول اعداد تنظیم میگردد . از جنس چوب و بتن .