ست رومیزی اداری چهار تیکه

چهار قطعه چوبی رو میزی

چهار وسیله پر اهمست و پر استفاده برای میزهای اداری. میتوان نظمی دوباره بر روی لوازم رو میز اعمال کرد