پایه محنی موبایل

استند موبایل، با قابلیت عبور سیم از آن و اتصال به تلفن همراه