پایه گوشی- سیم رو

پایه ای برای قرار دادن تلفن همراه، همچنین سیک از داخل آن عبور کرده و به تلفن متصل میشود