پایه نگهدارنده موبایل و دو قلم

هدیه ای مناسب برای تیراژ های بالا