پایه گوشی تلفن و خودکار

محصولی زیبا، کوچ و ساده اما کار آمد برای نگهداشتن تلفن همراه