۲۲-(۱۴)

پایه نگهدارنده تلفن همراه و دو قلم تیلیغاتی

محصولی زیبا، کوچ و ساده اما کار آمد برای نگهداشتن تلفن همراه