۲۹ (۴) a

استند موبایل

پایه فلزی از آلومینیوم. برای نگه داشتن تلفن همراه