هدیه نمایشگاهی

وسیله ای کوچک برای کنترل و هدایت اصوات. اسپیکیری که بدون برق میتوانم مقداری اصوات را افزایش دهد.