ddno-product

عدد خاص و سحر آمیز

هفت در بسیاری از ادیان، فرهنگ ها، ادبیات کشورها و … از جایگاه ویژه و پر اهمیتی برخوردار است. امروز که گروه خلاقیت دیدینو امروز که هفتِ هفتِ نودو هفت میباشد، ترجیح داده است که کمی به این موضوع اشاره نماید.