بازنگهدارنده کتاب

هدایای تبلیغاتی خاص

وسیله که با یک دست میتواند کتاب را برای مطالعه باز نگهدارد