نمونه کارها

جای کاغذی به همراه یک قلم
هدیه های روز پزشک
تقویم چوبی دیواری
تقویم رو میزی آویز
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
علامت گذاری کتاب
موس پد جدید