نمونه کارها

گلدان کنفی به همراه بالشت بتنی
تقویم سال نو
هدایای تبلیغاتی چوبی
محصولات دیدینو -جای کارت چوبی
هدیه تبلیغاتی تاثیرگذار
محصولات دیدینو - پایه شیاردار تقویم و کارت
محصول تبلیغاتی خاص
جا موبایلی مقوایی