نمونه کارها

گلدان کنفی به همراه بالشت بتنی
گلدان تبلیغاتی