هدایای خاص و سفارشی

هدیه شرکتی، تبلیغ یا هزینه ؟

زمانی که صاحبین مشاغل تصمیم به اهدای یک یادگاری به مخاطب خود می کنند، در ابتدا و به ناآگاه  به این معقوله به چشم هزینه می نگرند. در ذهن خود به این موضوع می پردازند که چه لزومی دارد که مقداری ( هرچند کم و مناسب ) پول صرف آن شود تا خود را نزد مخاطبشان ماندگار سازد. آیا روش های مقرون به صرفه تر دیگری وجود ندارد؟ چرا و با چه توجیه اقتصادی اسباب تشکر، قدردانی و وفادار سازی را به جا بیاورند ؟ و یا امکان جذب مشتریان جدید را فراهم سازند؟

باید اقرار کردکه این یک واقعیت است. زیرا که به هر حال هزینه و مقدار پولی بابت هدایای تبلیغاتی پرداخت میشود. اما آیا فلسفه ارائه هدایای این چنینی خارج از مباحث تبلیغاتی است؟

می باید تاکید کرد گه اگر انتخاب و ارائه هدایای شرکتی عملکرد درستی نداشته باشد. و شرکت هدیه دهنده را به هدف خود نزدیک نکند، درست مصداق دور ریختن پول است. اگر هدایای شرکتی ارائه شده به رسالت اصلی خود که همانا ایجاد حس خوش و ماندگاری در اذهان مخاطب است، عمل نکند. از طرف شرکت اهدا کننده هزینه صرف محسوب شده و برای او نتیجه نا خوشایند به همراه دارد. در این صورت کاملا حق با آنها است.

گروه خلاقیت دیدینو به چالش انتخاب هدیه شرکتی و  ویژگی های یک هدیه تبلیغاتی پرداخته است.

اما حال اگر صادقانه بنگریم، از طرفی دیگر نمیتوان منکر قدرت ماورائی و تاثیر گذاری یک هدیه تبلیغاتی شرکتی شد. بر همگان ثابت شده که ارائه هوشمندانه هدیه همراه با محبت به طرف مقابل میتواند چه غوغایی در او ایجاد کند. هدیه تبلیغاتی درست همانند راه رفتن بر لبه چاقو است. میتواند به راحتی روابط کاری را به عرش و با یک سهل انگاری به کف برساند.

مدیران موفق، با نگرشی نو این هزینه را به یک سرمایه گذاری مطمئن تبدیل میکنند.آنان میداندکه کاشت امروز این نهال ارتباط، در آینده نزدیک درختی بارور خواهد شد.

هدایای شرکتی یک ابزار مناسب برای تقویت، تداوم و شکل گیری روابط شغلی با مخاطبین است، بهتر است از آن به خوبی بهره گرفته شود.