از دیدِ دیدنو این هدایا مناسبت بیشتری برای ارائه در تیراژ های بالاتر دارند. از ویژگی هدایای این بخش میتوان به قیمت و ابعاد مناسب آنها اشاره کرد. این امر باعث حمل و توزیع ساده تری این دسته میشود . محصولات این بخش با توجه به هدف گذاری سازمان ها انتخاب و با سهولت بیشتری قابل دسترس هستند.